Rozważania różańcowe

Różańcowe rozważania

Modlić się na różańcu nie oznacza jedynie odmawiać po kolei każdego z fragmentu modlitwy, ale indywidualnie przeżywać każdą z tajemnic, zagłębiać się w jej sens, który następnie należy zrozumieć, aby móc ustosunkować każde ze słów do własnego życia. Każda kolejna dziesiątka to rozważanie jednej z czterech tajemnic. Czym jednak są rozważania różańcowe? Jak należy interpretować to pojęcie? Rozważania różańcowe poprzedzają każdą z dziesiątek różańca. To one wprowadzają nas do tajemnic, opisują ich sens i znaczenie. Wsłuchanie się w ich sens oraz odpowiednia interpretacja, pozwalają nam zrozumieć i poznać ich tajemnice. Rozważania opierają się Biblii, są to fragmenty Pisma Świętego, opisujące życie i cuda Jezusa Chrystusa. Jest to pewnego rodzaju święta opowieść całego życia Zbawiciela. W prostych słowach odkryte zostają tajemnice najważniejszych dla nas wydarzeń z życia Świętej Rodziny. W ten sposób jesteśmy w stanie nie tylko się modlić, ale przeżywać każde słowo modlitwy.


I Tajemnice radosne (odmawiane w poniedziałki i soboty)

1. Zwiastowanie

Zwiastowanie to wielki przejaw miłości Maryi do Boga. Jej otwartość oraz dyspozycyjność sprawiły, że Boski plan mógł dojść do skutku. To ona przyjęła Boski dar i dzisiaj dzieli się nim ze wszystkimi ludźmi na ziemi. Bóg wysyła do każdego z nas swojego anioła, aby ten przekazał nam dobrą wiadomość o zbawieniu. Rozpoznaj chwilę zwiastowania, aby móc przyjąć przesłanie Boga adresowane bezpośrednio do Ciebie. Módl się o gotowość na przyjęcie darów Boga i możliwość odpowiedzi na Jego wezwanie.

2. Nawiedzenie Elżbiety

Maryja nosi w sobie dziecko, naszego Zbawiciela. Stała się świątynią, w której wypełnia się Boski plan. Chociaż wywyższona przez Boga, Maryja nadal pozostaje chętna do pomocy innym, potrzebującym. Wyrazem jej dobroci i pokory wobec Boga są jej odwiedziny u Elżbiety. To spotkanie uczy nas radości z pomagania tych, którzy są od nas słabsi, chorym, samotnym i opuszczonym. To wreszcie czas, kiedy rodzi się dojrzała miłość. Módl się o pokorę, dobro i czystość wynikające z codziennych kontaktów z innymi.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Jezus, nasz Zbawiciel, przyszedł na świat. Miłość Boga znalazła swoje odzwierciedlenie. Teraz każdy z nas może jej doświadczać bez końca i bez wahania. Jezus przyszedł na świat bez obawy, że ludzie nie zrozumieją tego, co chce im przekazać. Jego pragnieniem jest dzielić się z nami ogromem Boskiej miłości i przybliżenie nas do wielkiej Tajemnicy. Módl się o możliwość dostrzeżenia Boga przychodzącego pod postacią dziecka, starca, chorego oraz cudzoziemca. Nie odtrącaj ich, postępuj droga Miłości.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Ofiarowanie wyraża najgłębsze pragnienie Maryi, aby oddać Bogu wszystko to, co jest w jej życiu najcenniejsze, również swojego pierworodnego syna. Zauważ, że to wszystko, co posiadasz pochodzi od Boga i nie powinniśmy zachowywać dla siebie nic z tego, co znajduje się w naszym posiadaniu. Oddaj Bogu siebie oraz to, co do Ciebie należy, abyś więcej nie żył tylko dla siebie, ale prowadził pełne życie, prowadzony Boskimi wskazówkami. Módl się o mądrość, która nada Twemu życiu większy sens.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Jezus, mający dwanaście lat, naucza w świątyni. W swoich naukach przekazuje zebranym wiedzę na temat Boskiej Mądrości i objawia tajemnice całkowitego poddania się planowi swojego Ojca. My również powinnyśmy zawierzyć Bogu. Szukaj Jezusa, szukaj Wielkiej Miłości, która wypełni Twoje serce. Pamiętaj, że serce, które nie zazna miłości pozostanie niespokojne. Bóg jest miłością, musisz nieustannie Go poszukiwać i znajdować. Módl się o mądrość i wytrwałość w swoim poszukiwani Boga.

II Tajemnice światła (odmawiane w czwartki)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jest to bardzo wymowna tajemnica. Kiedy Jezus wchodzi do Jordanu, otwierają się niebiosa i głos Boga obwołuje Go Synem Umiłowanym. Duch Święty zstępuje na niego. Chrzest Jezusa zapowiada tajemnicę chrztu każdego z nas, kiedy to dostępujemy łaski Ducha Świętego i Boga. Od tej ceremonii każdy z nas staje się dzieckiem bożym. Chrzest to oznaka naszego nawrócenia i nadziei na życie człowieka prawego. Módl się, aby całe Twoje życie stanowiło kontynuację łaski, której doświadczyłeś podczas tej ceremonii.

2. Gody w Kanie Galilejskiej

Najbardziej znamienitym wydarzeniem podczas wesela w Kanie Galilejskiej jest przemiana wody w wino. Jest to symbol zmiany, której doświadcza każdy z nas pod wpływem nauk Chrystusa. Zmieniając wodę w wino Jezu chce otworzyć serca swoich uczniów na wiarę w swojego Ojca. Jesteśmy stągwiami, w których, dzięki słowom Jezusa, następuje przemiana w „dobre wino”. Zastanów się, jak możesz sprawić, abyś stał się „dobrym winem”? Czy troszczysz się o swoją rodzinę? Czy pamiętasz, że Twoi bliscy to brama, dzięki której znajdziesz się bliżej Boga?

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia

Jezus naucza o rychłym nadejścia Królestwa Bożego i wzywa wszystkich do nawrócenia się. Kiedy odpuszcza grzechy, daje początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam zdecydował się realizować do końca świata. Miłosierdzie poznajemy w trakcie Sakramentu Pojednania, kiedy Królestwo Boże realizuje się w nas. Potrzebujemy nawrócenia, ponieważ wtedy królowanie Boga w naszych sercach realizuje się stale. Módl się, abyś był gotowy i zdolny odpowiedzieć Miłości, kiedy do Ciebie przyjdzie.

4. Przemienienie na górze Tabor

Chwała Boska objawiła się przez Jezusa na górze Tabor. Bóg wobec Apostołów uznaje Go za swojego Syna i nakazuje uczniom Jezusa, aby Go słuchali. My, jako naśladowcy Apostołów, również powinniśmy zawierzyć naukom Jezusa i podążać za nim każdego dnia. Modlitwa to wyciszenie. Życie podległe modom i kierowaniem się mentalnością świata jest płytkie. Szukanie doraźnej przyjemności jest drogą donikąd. Zaufaj Jezusowi i nie dopuść do zwątpienia. Módl się o to, abyś zachował dobrą pamięć o Miłości i miał cierpliwość w czekaniu na nią.

5. Ustanowienie Eucharystii

Jezus stał się dla nas pokarmem pod postacią chleba i wina, dając nam kolejne świadectwo swojej ogromnej miłości do ludzi. Zaznaczył, że aby żyć wiecznie, musimy pożywiać się pokarmem wieczności, co dla nas oznacza Eucharystię i Słowo Boże. Eucharystia jest przypomnieniem, że miłość Boga pomaga nam przeciwstawić się wszelkiemu, co w naszym życiu jest grzeszne i małe. Eucharystia jest zamieszkaniem miłości w człowieku. Módl się, aby miłość zagościła między nami, abyś mógł przyjmować „pokarm miłości”.



III Tajemnice bolesne (odmawiane we wtorki i piątki)

1. Modlitwa Pana Jezus w Ogrójcu

Jezus odczuwał trwogę i strach, dlatego zdecydował się oddalić w miejsce odosobnienia ze swoimi najbliższymi uczniami, Piotrem i dwoma synami Zebedeusza. Swoją drogę medytacji rozpoczął od Ogrodu Oliwnego i tam przeżył najbardziej dręczące go chwile wobec woli Jego Ojca. Jezus staje w obliczu wszelkich pokus, na które wystawieni są ludzie, tam wystawia się do woli Ojca. Podobnie jak przy tajemnicy Zwiastowania Maryi, również tutaj towarzyszy ogromna samotność i potrzeba powzięcia decyzji, od której zależą losu ludzkości. Módl się o właściwą odpowiedź na wezwanie Boga.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Jezus zostaje zdradzony i wydany na śmierć. Decyduje się jednak na zawarcie nowego przymierza ze wszystkimi tymi, którzy wierzą w Jego miłość oraz w Ewangelię. Ta tajemnica przypomina ceną, za jaką ludzkość została uwolniona od grzechu. Wskazuje ponadto na ułomność naszych ciał. Są one ułomne, słabe, zawsze popełnia grzech, a nasz duch się za nie wstydzi. Sumienie potrafi przypomnieć wszystkie złe uczynki i zaniedbania. Ciało jest instrumentem, dzięki któremu możemy doprowadzić do urzeczywistnienia dobrej sprawy. Módl się o właściwą hierarchię wartości w życiu.

3. Ukoronowanie cierniem

Żołnierze rzymscy drwią z Jezusa i nakładają Mu na skronie koronę z cierni, opluwając Go i bijąc trzciną po głowie. Jezus pozostaje pogodzony ze swoim losem. Już w Ogrójcu wiedział, że ludzkość odwróci się od Niego i zgodził się doświadczyć niewyobrażalnego cierpienia, aby odkupić jej winy. Ta tajemnica pokazuje, że grzech Adama ciągle znajduje się w każdym z nas. Musimy nauczyć się walczyć z nim, aby nie dopuścić do pychy i egoizmu. Naszym zadaniem jest służyć innym. Módl się o zachowanie człowieczeństwa w ludziach.

4. Droga krzyżowa

Pobity, wyczerpany i cierpiący Jezus musiał samodzielnie wnieść krzyż na Golgotę. Dźwigał nie tylko fizyczny przedmiot wykonany z drewna, ale również drzewo naszego zbawienia. Przyjął na siebie cierpienie i grzech oraz śmierć, aby wykupić ludzkość od zła i grzechu. Zastanów się, czy Ty potrafisz podążać za Jezusem w swojej codziennej, współczesnej drodze krzyżowej? Czy chcesz i możesz być z Nim w smutku i cierpieniu i pójść za Nim i Jego miłością? Módl się o to, abyś odnalazł w sobie siły do podążania za miłością.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Śmierć doczesna to wielka strata dla tych, którzy pozostają na świecie. Kiedy umiera ktoś z naszych bliskich, przezywamy bunt i smutek, doświadczamy zwątpienia i buntu emocjonalnego. To przykre doświadczenie wystawia na próbę wiarę, nadzieję i miłość, którymi kierujemy się w codziennym życiu. Umierający Jezus oddał ludzkość w opiekę swojej matki, Maryi. Dlatego mu również w raz Nim musimy powstać z martwych i przezwyciężyć śmierć, a więc nie poddawać się grzechom i żyć wiecznie. Módl się, aby miłość zwyciężyła dla każdego z nas.



IV Tajemnice chwalebne (odmawiane w środy i niedziele)

1. Zmartwychwstanie Chrystusa

Uczniowie Jezusa ze zdziwieniem i przerażeniem odkrywają, że grób Jezusa jest pusty. Dopiero relacja jednej z kobiet uzmysławia im, że stali się świadkami wypełnienia obietnicy Bożej Miłości. Jezus umarł i zmartwychwstał. Miłość przezwyciężyła zło. Tak jak Jezus nie poddał się śmierci, tak my powinniśmy nie poddawać się zwątpieniom i upadkom w naszym codziennym życiu. Żyjemy nadzieją i nie dajemy się przeciwnościom losu, zwyciężając ze złem i podążając ścieżką wyznaczoną nam przez Jezusa Chrystusa. Módl się o zwycięstwo nad śmiercią w każdym z nas.

2. Wniebowstąpienie

Po wypełnieniu przyrzeczenia wobec swojego Ojca, Jezus trafia do nieba i od tego czasu zasiada po Jego prawicy. Zrobił to, aby każdemu z nasz przygotować miejsce w raju. Jego postepowanie daje nam nadzieję, że również my po naszej śmierci znajdziemy się tam, abyśmy mogli doświadczać wiecznej radości. Przez całe nasze życie jesteśmy zobowiązani do czynienia dobra na ziemi. Powinniśmy wybaczać sobie winy w imię naszego Zbawiciela, czyniąc tu i teraz nasze małe niebo. Módl się o siłę przebaczania bliźnim, również tym, którzy wyrządzili Ci krzywdę.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Ta tajemnica przypomina nam jak wielkim świętem w naszym życiu jest objawienie się miłości. Duch Święty objawił się w formie gołębicy, która z towarzyszeniem płomieni objawia się Apostołom i Maryi, zebranym w Wieczerniku. Również my możemy doświadczać łaski i miłości zesłanej przez Ducha Świętego. Ogarnięci ich ciepłem i twórczością, cieszymy się uczuciem uskrzydlenia i pasji. Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo naszego Zbawiciela i przypominamy Go w naszym entuzjazmie. Módl się o uczestnictwo w miłości i twórczości Boga.

4. Wniebowzięcie Maryi

Po tym, jak po prawicy Boga zasiadł Jezus, również Maryja została do Niego wezwana. Także ona spocznie w domu Ojca, jej wniebowzięcie stanowi bowiem konsekwencję jej decyzji o przystąpieniu do realizacji Boskiego Planu. Tradycja mówi, że Maryja zasnęła, ale wcale nie umarła, dlatego jej pogrzeb nie jest prawdziwym pogrzebem, ale jej triumfalnym przejściem do domu Ojca. Odbywa się wśród muzyki weselnej, kwiatów i tańca. Módl się o to, abyśmy wszyscy mogli doświadczyć życia bez grzechu.

5. Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny

Maryja w niebie została ukoronowana i stała się Królową aniołów oraz świętych. My również powinnyśmy ukoronować Ją w naszych sercach i duszach dobrem, miłością oraz modlitwą doświadczanymi codziennie. Naśladujmy Ją każdego dnia i zdumiewajmy się wraz z Nią niezwykłymi rzeczami, które Bóg sprawił z wielkiej miłości do ludzkości. Maryja jest naszą pośredniczką i wspomożycielką. Zawierz Jej siebie, swoich bliskich oraz wszystkich ludzi na ziemi. Módl się o to, aby całe Twoje życie było wywyższeniem Jezusa.

Mojżesz - Portal Katolicki
kontakt@mojzesz.pl www.mojzesz.pl
Polska